Mediację umowną inicjuje złożenie wniosku. W małopolskim CAM można to zrobić:

Po wyrażeniu zgody przez wszystkich uczestników mediacji zostaje zawarta umowa o mediację.

Mediacja może także zostać wszczęta na mocy postanowienia sądu o skierowaniu sprawy do mediacji. Co istotne, postanowienie sądu nie jest dla stron wiążące, a przystąpienie do mediacji zawsze zależy od ich woli.

W kolejnym etapie, wyznaczony mediator  w porozumieniu z uczestnikami mediacji niezwłocznie ustala termin posiedzenia mediacyjnego, chyba że strony z tego zrezygnują.

W zależności od specyfiki sporu i decyzji samych stron możliwe są posiedzenia, gdzie strony i mediator spotykają się wspólnie (mediacja bezpośrednia) lub takie, kiedy mediator spotyka się indywidualnie za każdą ze stron (mediacja pośrednia). W czasie posiedzeń mediacyjnych strony wraz z mediatorem starają się znaleźć akceptowalny sposób rozwiązania powstałego konfliktu.

Jeżeli w wyniku mediacji stronom uda się wypracować porozumienie, zawierana jest ugoda. Mediator pomaga tak sformułować treść ugody, by odpowiadała ona rzeczywistej woli stron, podjętych ustaleń oraz mogła zostać zatwierdzona przez sąd.

Ugoda podlega zatwierdzeniu przez sąd powszechny i uzyskuje wówczas moc ugody sądowej. Jeżeli ugoda nadaje się do egzekucji, sąd na wniosek strony nada jej klauzulę wykonalności, która umożliwia wszczęcie postępowania egzekucyjnego przed właściwym komornikiem sądowym na wypadek niewykonania ugody.

W sytuacji, kiedy nie uda się osiągnąć porozumienia, mediator sporządza protokół zawierający informację, że w toku postępowania mediacyjnego nie doszło do zawarcia ugody.

Masz pytania lub wątpliwości?
Zadzwoń!

22 177 74 65