Mediacja jest pozasądową metodą rozwiązywania sporów, w której bezstronna, neutralna osoba trzecia pomaga spierającym się stronom w osiągnięciu wzajemnie akceptowalnego porozumienia.

Mediator to bezstronna i neutralna osoba, pomagająca stronom sporu w wypracowaniu satysfakcjonującego obie strony rozwiązania. Mediator nie jest ani sędzią ani arbitrem – jego rolą nie jest narzucanie stronom swojego zdania, ani też rozstrzyganie zaistniałego między stronami sporu – może on natomiast proponować pewne sposoby jego rozwiązania.

Mediatorzy Małopolskiego CAM, to osoby posiadające wyższe wykształcenie prawnicze, które odbyły odpowiednie szkolenia przygotowujące do wykonywania zawodu mediatora. Posiadają co najmniej 5 letnie doświadczenie praktyczne.

Szybkość zakończenia konfliktu

 

Według Raportu Doing Bussines in Poland 2017 sporządzonego przez Bank Światowy spór rozwiązywany drogą mediacji kończy się średnio w terminie do 30 dni. Dla porównania dochodzenie roszczeń na drodze sądowej trwa w Polsce średnio aż 685 dni.

Oszczędność kosztów

 

Koszty mediacji są o wiele niższe od kosztów postępowania sądowego oraz arbitrażowego. W mediacjach ze skierowania Sądu to co do zasady 1% od wartości przedmiotu sporu. W razie zawarcia ugody, stronie powodowej dodatkowo Sąd zwraca ¾ opłaty od pozwu. W mediacjach prywatnych w Małopolskim CAM, to 3% od wartości przedmiotu sporu.

Poufność

 

Zarówno przebieg mediacji jak i jej rezultaty są objęte tajemnicą. Co do zasady, zarówno strony sporu jak i mediator nie mogą ujawniać – nawet przed sądem – informacji powziętych w toku mediacji.

Elastyczność

 

Posiedzenia mediacyjne wyznaczane są w miejscu i czasie, które odpowiadają obu stronom sporu.

Brak zbędnego formalizmu

 

Mediacja jest najbardziej odformalizowaną i elastyczną formą pozasądowego rozwiązywania sporów.

 

Mediację umowną inicjuje złożenie wniosku. W małopolskim CAM można to zrobić:

Po wyrażeniu zgody przez wszystkich uczestników mediacji zostaje zawarta umowa o mediację.

Mediacja może także zostać wszczęta na mocy postanowienia sądu o skierowaniu sprawy do mediacji. Co istotne, postanowienie sądu nie jest dla stron wiążące, a przystąpienie do mediacji zawsze zależy od ich woli.

W kolejnym etapie, wyznaczony mediator  w porozumieniu z uczestnikami mediacji niezwłocznie ustala termin posiedzenia mediacyjnego, chyba że strony z tego zrezygnują.

W zależności od specyfiki sporu i decyzji samych stron możliwe są posiedzenia, gdzie strony i mediator spotykają się wspólnie (mediacja bezpośrednia) lub takie, kiedy mediator spotyka się indywidualnie za każdą ze stron (mediacja pośrednia). W czasie posiedzeń mediacyjnych strony wraz z mediatorem starają się znaleźć akceptowalny sposób rozwiązania powstałego konfliktu.

Jeżeli w wyniku mediacji stronom uda się wypracować porozumienie, zawierana jest ugoda. Mediator pomaga tak sformułować treść ugody, by odpowiadała ona rzeczywistej woli stron, podjętych ustaleń oraz mogła zostać zatwierdzona przez sąd.

Ugoda podlega zatwierdzeniu przez sąd powszechny i uzyskuje wówczas moc ugody sądowej. Jeżeli ugoda nadaje się do egzekucji, sąd na wniosek strony nada jej klauzulę wykonalności, która umożliwia wszczęcie postępowania egzekucyjnego przed właściwym komornikiem sądowym na wypadek niewykonania ugody.

W sytuacji, kiedy nie uda się osiągnąć porozumienia, mediator sporządza protokół zawierający informację, że w toku postępowania mediacyjnego nie doszło do zawarcia ugody.

Małopolskie CAM prowadzi wyłącznie mediacje gospodarcze, czyli takie, w których przynajmniej jeden z uczestników mediacji to przedsiębiorca.

Zgodnie z definicją Kodeksu cywilnego (art. 431 i 331) przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną,  prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorcami są w szczególności

  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
  • spółki osobowe:  spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna;
  • spółki kapitałowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna
  • a także stowarzyszenia i fundacje, które prowadzą działalność gospodarczą

Centra Arbitrażu i Mediacji to sieć 16 ośrodków mediacyjnych na terenie całej Polski, po jednym w każdym województwie. Sieć działa pod auspicjami Ministerstwa Sprawiedliwości, a jej koordynatorem jest Konfederacja Lewiatan z siedzibą w Warszawie.

Wszystkie CAM prowadzą mediacje w oparciu o wspólne, wysokie standardy, co dotyczy zarówno kompetencji merytorycznych mediatorów i personelu oraz procedur, jak również odpowiedniej infrastruktury.

Wszyscy mediatorzy małopolskiego CAM to osoby o najwyższych kompetencjach, adwokaci i radcy prawni, którzy odbyli przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora w renomowanych ośrodkach mediacyjnych oraz posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu mediacji.

Mediatorzy CAM prowadzą mediację zgodnie z Kodeksem Etycznym Mediatorów Polskich oraz Europejski Kodeks Postępowania Mediatorów, co ma promować najwyższe standardy etyczne wśród mediatorów i budować wiarygodność zawodu mediatora wśród stron mediacji i opinii publicznej, a także pomagać mediatorom w rozstrzyganiu dylematów praktyki zawodowej.

Masz pytania lub wątpliwości?
Zadzwoń!

22 177 74 65